et | ru

TÕLKETEENUSE OSUTAMISE ÜLDTINGIMUSED
(Kehtivad alates 06.12.2012)

I.Tõlketeenuse osutamise Leping ja Üldtingimuste kehtivus
1.1.Käesolevad tõlketeenuse osutamise tingimused (edaspidi nimetatud „Üldtingimused“) kohaldatakse tõlkebüroo Legaldocs OÜ (edaspidi nimetatud „Töövõtja“) ja tõlke tellija (edaspidi nimetatud „Tellija“), edaspidi eraldi nimetatud „Pool“ ja koos nimetatud „Pooled“, vahel sõlmitavale tõlketeenuse osutamise kokkuleppele (edaspidi nimetatud „Leping“) ning moodustavad Lepingu lahutamatu osa. Üldtingimuste ja Tellijaga sõlmitud Lepingu eritingimuste vasturääkivuse korral kehtivad Lepingu eritingimused, seejuures ülejäänud Üldtingimuste sätted jäävad kehtima osas, milles nad ei ole vastuolus Lepingu eritingimustega. Üldtingimustes sätestamata küsimustes lepivad Pooled kokku eraldi.
1.2.Lepingu all mõistetakse Poolte vahel sõlmitud kirjalik (sh elektronposti teel) või suuline (sh telefoni teel) kokkulepe tõlketeenuse osutamiseks töövõtulepingu alusel Võlaõigusseaduse § 635 mõistes, mille kohaselt Töövõtja kohustub osutama Tellijale tõlketeenus kokkulepitud tingimustel, Tellija aga maksma selle eest kokkulepitud tasu. Tellimuse esitamiseks kasutab Tellija Töövõtja sidevahendite andmeid.
1.3.Tõlketeenuse all mõistetakse Töövõtja poolt teostatav protsess, mille sisuks on Tellija poolt esitatud lähtekeeles tekstis sisalduva mõtte ja/või informatsiooni võimalikult täpne, täielik ja korrektne edasiandmine Tellija poolt soovitud sihtkeeles, koostades teksti, mis vastab sihtkeele reeglitele, tõlke kasutamise eesmärgile ja projekti planeerimisel saadud juhistele. Tõlke all mõistetakse kirjalik tõlge, mis esitatakse Tellijale kirjalikus vormis (paberkandjal) või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (elektroonilisel kujul). Lisaks tõlkimisele hõlmab teenus ka tõlgitud teksti toimetamist, mis sisaldub tõlke hinnas ning mida eraldi tellima ei pea, ja valmistõlke väljastusülevaatust kontrollimaks, et tõlge on Tellijale väljastamiseks valmis, st et teenus vastab kokkulepitud teenuse osutamise tingimustele. Tõlketeenus ei hõlma tõlke osana arvväärtuste, vääringute jms ümberarvestamist, kui ei lepita kokku teisiti.
1.4.Toimetamine kujundab endast tõlkijast erineva ja sõltumatu isiku poolt tõlke vastavuse kontrollimist püstitatud eesmärgile algteksti ja tõlketeksti võrdlemise teel ning paranduste soovitamist. Olenevalt tõlke kasutamise eesmärgist on kasutusel erinevaid toimetamise viise. Korrektor (ehk keeleline toimetaja) parandab keele- ja sõnastusvigu, tagab korrektset ja ühtlustatud keelekasutust, tekstide ja stiili terviklikkust ning sisulist arusaadavust. Toimetamise eesmärgiks on samuti terminite õigsuse, ühtsuse ja asjakohase kasutamise ning algteksti mõtte korrektse ja loogilise edastamise tagamine tõlkes. Toimetamist võib tellida ka eraldi teenusena Tellija enda või mujal koostatud või tõlgitud tekstile.

II.Töövõtja õigused ja kohustused
2.1.Tõlke tellimisel lepivad Pooled kokku tellitava tõlke kasutamise eesmärgis, tõlke valmimise tähtajas, hinnas, tõlke teostamiseks esitatud algmaterjalide ja valminud tõlke üleandmise viisis ning vajalikes täiendavates teenustes. Töövõtja on kohustatud teostama tõlke oma parimate professionaalsete teadmiste ja võimete kohaselt ning andma valmistõlke Tellijale üle kooskõlas Tellijaga kokkulepitud tingimustega.
2.2.Tellijaga kokkulepitud tõlke valmimise tähtajast kinnipidamise kohustus eeldab seda, et Tellija on õigeaegselt üle andnud Töövõtjale kõik tõlke teostamiseks vajalikud materjalid ja tellimuse täitmiseks kogu vajaliku informatsiooni. Kui Tellija ei taga tõlke tegemiseks vajalike materjalide ja/või informatsiooni õigeaegset edastamist Töövõtjale, siis on vastavalt nende üleandmisega viivitamisele õigustatud ka tõlke valmimise edasilükkumine.
2.3.Töövõtjal on õigus Tellijalt küsida ja saada teavet tõlke kasutamise eesmärgi ja sihtgrupi kohta. Juhul kui Tellija kasutab tõlget muul eesmärgil kui Töövõtjale teatatud, ei vastuta Töövõtja sellest tuleneda võiva kahju eest. Tõlke kasutamise eesmärgi avaldamata jätmisel kohustub Töövõtja tegema tõlke oma parimate professionaalsete teadmiste ja võimete kohaselt eeldusel, et Tellija on tõlke tellinud info saamise eesmärgil. Tellija võib kasutada tõlget vaid selleks teatatud eesmärgil.
2.4.Töövõtjal on õigus küsida Tellijalt täpsustusi, selgitusi ja/või korrektseid tõlkeid ning saada Tellijalt mõistliku aja jooksul informatsiooni ja tagasisidet tõlgitavas tekstis esinevate spetsiifiliste lühendite, terminite jms kohta. Spetsiifilisteks lühenditeks, terminiteks jms loetakse lühendid, terminid jms, mis ei ole lähtekeeles üldkasutatavad, on kitsalt erialased või on ainult organisatsioonisiseselt kasutatavad. Tellija kooskõlastab spetsiifiliste lühendite, terminite jms sisu ning annab Töövõtjale tagasisidet tõlke kohta. Vastasel juhul ei saa Töövõtja vastutada nende lühendite, terminite jms asjakohase tõlkimise eest.
2.5.Töövõtjal on õigus tõlke teostamiseks kasutada erinevate valdkondade ekspertide ja spetsialistide kaasabi ning ta ei pea täitma oma kohustusi isiklikult.
2.6.Töövõtja on kohustatud tegema kõik endast sõltuva tõlke tähtaegse valmimise kindlustamiseks ning viivitamatult informeerima Tellijat asjaoludest, mis takistavad või võivad takistada tõlke õigeaegset valmimist, kui takistavaid asjaolusid ei ole võimalik Töövõtja poolt kõrvaldada (sh dokumentide mitteloetavus). Tellija poolt tõlke tegemist takistavate asjaolude kõrvaldamata jätmise korral ei saa Töövõtja vastutada sellest tingitud puuduste eest tõlkes.
2.7.Töövõtjal on õigus nõuda Tellijalt tehtud tõlke eest tasu vastavalt Lepingus kokkulepitud hinnale. Kokkulepitud hinna tasumisel Tellija poolt kohustub Töövõtja andma Tellijale üle kõik tõlke varalised õigused. Tõlke varalised õigused ei lähe Tellijale üle enne, kui tõlke eest kokkulepitud summa on täielikult tasutud. Töövõtjal on õigus arve väljastada ja nõuda tellimuse eest tasumist ka siis, kui Tellija alusetult keeldub valmistõlget vastu võtmast või ei tule tõlkele järele vastavalt kokkuleppele. Töövõtja ei ole kohustatud temast mitteolenevatel põhjustel tegelikult üleandmata jäänud tõlget säilitama kauem kui kaks kuud alates tõlke valmimisest Tellijale teatamise päevast. Tellija palvel võib Töövõtja säilitada tõlget kokkulepitud aja jooksul.
2.8.Töövõtjal on õigus Leping üles öelda, kui tõlke tegemine on võimatu Tellijast tulenevatel asjaoludel, sh kui Tellija on oluliselt viivitanud garantiikirja esitamise või ettemakse või osalise makse teostamisega, samuti kui Tellija vaatamata Töövõtja nõudmisele ei ole andnud või ei ole esitanud konkreetseid juhiseid, vajalikku teavet, selgitusi, varasemaid tõlkeid ja/või muid taustaandmeid või on viivitanud nende andmise või esitamisega, kui nende puudumisel või nende andmise või esitamisega viivitamisel osutub tõlke valmimine võimatuks. Sel juhul on Töövõtjal õigus nõuda tasu Lepingu ülesütlemise seisuga tegelikult tehtud tõlke eest vastavalt tõlgitud arvestuslike standardlehekülgede arvule, mida Töövõtja annab Tellijale üle viimase nõudmisel, ning Töövõtja ei vastuta Tellijast tingitud Lepingu rikkumise eest.
2.9.Töövõtja võib, kuid ei ole kohustatud säilitama tõlget pärast selle üleandmist Tellijale.

III.Tellija õigused ja kohustused
3.1.Tellijal on õigus saada Töövõtjale esitatud materjali tõlge, mis on koostatud vastavalt projekti planeerimisel antud juhistele ja vastab Töövõtjaga kokkulepitud tingimustele, sh kokkulepitud tähtajaks, kokkulepitud tõlke üleandmise viisil, vastavalt Tellija poolt teatatud tõlke kasutamise eesmärgile.
3.2.Tellijal on õigus saada tõlge kokkulepitud tähtajaks. Töövõtja ei saa vastutada tõlke üleandmise tähtajast mittekinnipidamise eest, kui see on tingitud Tellijapoolsest viitusest. Tellijapooleks viivituseks loetakse tõlke algmaterjalide, Töövõtja poolt küsitud ja tellimuse täitmiseks vajaliku informatsiooni ja juhiste mitteandmist või nende andmisega viivitamist ja/või mitteõigeaegset andmist, samuti viivitamist tõlke tegemiseks mis tahes vajaliku teabe Töövõtjale edastamisega, mille tõttu Töövõtja ei saa täita oma kohustusi või ei saa seda teha õigeaegselt.
3.3.Tellijal on õigus tõlge kätte saada Töövõtjaga kokkulepitud viisil. Kui Tellija on soovinud tõlke edastamist faksi teel, ei saa Töövõtja vastutada faksiedastuse halvast kvaliteedist tuleneda võivate teksti moonutuste eest.
3.4.Tellija on kohustatud tõlke vastu võtma ja üle vaatama või üle vaadata laskma. Tõlge loetakse üleantuks ka juhul, kui Tellija alusetult keeldub valmistõlget vastu võtmast või kui Tellija ei tule tõlkele järele vastavalt kokkuleppele.
3.5.Töövõtja tagab Tellijalt algmaterjalina saadud käsikirjade, originaaldokumentide, paberkandjal või elektroonilisel kujul esitatud dokumentide ja muude materjalide säilivuse ning tagastab need kokkulepitud viisil Tellijale pärast tõlke valmimist. Tõlke tegemiseks Töövõtjale üle antud dokumentide, materjalide jms tagastamisega seotud kulud kannab Tellija. Kui Tellija ei ole vastava kokkuleppe korral tulnud algmaterjalide järele pärast tõlke edastamist Tellijale e-posti või faksi teel või muul viisil, säilitab Töövõtja neid kaks kuud alates tõlke valmimisest Tellijale teatamise päevast, kui ei lepita kokku teisiti. Seejärel on Töövõtjal õigus kõik materjalid hävitada.
3.6.Tellijal on kohustus tasuda tehtud tõlke eest tasu vastavalt kokkulepitud hinnale.
3.7.Tellijal on õigus tellimus igal ajal tühistada. Sel juhul kohustub Tellija Töövõtjale tasuma tellimuse tühistamise hetkeks juba tehtud töö eest vastavalt tõlgitud arvestuslike standardlehekülgede arvule, mida Töövõtja annab Tellijale üle viimase nõudmisel.
3.8.Tellijal on õigus tellida Töövõtja poolt üleantud tõlkesse muudatuste sisseviimist. Kui Tellija tellib ainult muudatuste sisseviimise ja näitab tekstis selgelt ära muudetavad kohad, siis tõlgib Töövõtja üksnes osutatud tekstiosad ja Tellija on kohustatud tasuma nende osade tõlkimise eest.
3.9.Tellijal on õigus esitada põhjendatud ja võimalikult konkreetsed pretensioonid tõlke kvaliteedi kohta 10 tööpäeva jooksul pärast tõlke üleandmist. Hilisemad pretensioonid lahendatakse Poolte kokkuleppel. Pretensioone ei saa esitada, kui algtekstiga materjal oli loetamatu (moonutatud, tuhmunud või käsitsi kirjutatud) või muul põhjusel arusaamatu. Sel juhul Tellija võib nõuda tõlke muutmist vastavalt Üldtingimuste punktile 3.8. Põhjendatud pretensiooni esitamisel on Tellijal õigus nõuda tõlke parandamist ning Töövõtja on kohustatud puudused kõrvaldama omal kulul Poolte vahel kokkulepitava mõistliku tähtaja jooksul. Mõistlikuks tähtajaks on vähemalt tõlke tegemiseks kokkulepitud ajavahemik.
3.10.Tellija vastutab selle eest, et tõlke tellimise ja/või tegemisega algtekstile ei satuta vastuollu õigusaktides sätestatud mis tahes nõuete ja kohustustega, sh ei rikuta algteksti autori õigusi.

IV.Töövõtja vastutus tõlke kvaliteedi eest ja pretensioonide lahendamise kord
4.1.Kui Tellija esitab Töövõtjale põhjendatud pretensiooni vastavalt Üldtingimuste punktile 3.9, lepivad Pooled kokku mõistliku tähtaja, mille jooksul Töövõtja on kohustatud oma kuludega puudused kõrvaldama. Üheaegselt pretensiooni esitamisega tõlke kvaliteedi kohta peab Tellija piisava täpsusega ja üheselt mõistetavalt kirjeldama tõlkes esinevad puudused.
4.2.Tõlge vastab Lepingu tingimustele, kui ta:
  on sisult õige, st annab adekvaatselt edasi algteksti sisu ning ei sisalda vigu. Vigadeks loetakse grammatikavigu, kirjavigu, olulise lõigu väljajätmist tõlkest või lisamist tõlkesse võrreldes algtekstiga, ning algteksti mõtte valesti tõlgendamist. Tõlke stiililisi erinevusi võrreldes algtekstiga ei loeta vigadeks, kui need erinevused ei too kaasa algteksti mõtte moonutamist tõlke;
  on kokkulepitud vormis (lihtkirjalik, notariaalselt tõestatud, apostillitud, elektroonilisel andmekandjal vms);
  sobib otstarbeks, milleks Tellija seda vajab;
  vastab Tellija täiendavatele juhistele.
4.3.Tõlke Lepingu tingimustele mittevastavuse korral ei ole Tellijal õigust tõlget kasutada. Tellijal ei ole õigust tõlget kasutada ka mis tahes vaidluse korral tõlke Lepingu tingimustele vastavuse üle. Kui Tellija hakkab tõlget kasutama, loetakse tõlge Lepingu tingimustele vastavaks.
4.4.Kui Tellija ei esita pretensioone tõlke kvaliteedi kohta õigeaegselt või teeb seda paljasõnaliselt ilma konkreetsetele puudustele osundamata, kaotab ta tõlke kvaliteedi kohta pretensioonide esitamise õiguse ning tõlge loetakse vastavaks Lepingu tingimustele.
4.5.Kui Tellija keeldub paranduste tegemiseks mõistliku tähtaja kokkuleppimisest või annab vastava korralduse kolmandale isikule, vabaneb Töövõtja kohustusest puudusi kõrvaldada.
4.6.Kui Tellija on õigustatud nõudma tõlke parandamist, kuid Töövõtja keeldub sellest või ei tee seda kokkulepitud tähtaja jooksul, on Tellijal õigus nõuda Töövõtjalt tõlkehinna alandamist tõlke parandamiseks teise Töövõtjaga samaväärse tõlketeenuse osutaja kasutamiseks vajalike mõistlike kulutuste võrra. Tellijal ei ole õigust nõuda hinna alandamist, kui Töövõtja kokkulepitud tähtaja jooksul tegi tõlkes vajalikud parandused või kui Tellija ise keeldus õigustamatult vastu võtmast Töövõtja ettepanekut tõlkes esinevate puuduste kõrvaldamiseks.
4.7.Pretensioonide esitamine, viitamine tõlke mittevastavusele Lepingu tingimustele või soov kõrvaldada puudusi või teha tõlkes muudatusi ei anna Tellijale õigust keelduda tasu maksmisest ja/või jätta arvet kokkulepitud tähtajaks maksmata.
4.8.Tellija mõistab, et parima tulemuse tagamiseks on oluline valmisolek koostööks Töövõtjaga, mistõttu kohustub Tellija avaldama Töövõtjale vajadusel tõlke tegemiseks vajaliku lisateabe ja –materjalid nagu varasemad tõlked, terminiloendid ja muud tema valduses olevad taustaandmed ning püüab vastavalt oma võimalustele ja Üldtingimuste punktile 2.4 kooskõlastada erialakeelset sisu ning anda Töövõtjale tagasisidet tõlke kohta.
4.9.Tellijal ei ole õigust nõuda hinna alandamist, kui tegemist on mitteoluliste vigade või puudustega. Viga või puudus loetakse mitteoluliseks, kui see ei muuda ega moonuta lähteteksti mõtet.
4.10.Stiililisi ja spetsiifiliste terminite muudatusi ning tõlkimata lühendeid ei loeta puudusteks, kui Töövõtja on palunud Tellijalt nende kohta selgitusi, täpsustusi või korrektseid tõlkeid kooskõlas Üldtingimuste punktiga 2.4, kuid Tellija Töövõtja nõudmisele vaatamata ei ole neid esitanud.
4.11.Töövõtja ei võta endale vastutust nimede, aadresside jms transliteratsiooni eest mitteladina tähestikust ja tähestikku. Sel juhul on soovitatav, et Tellija esitaks Töövõtjale translitereeritud nimed, aadressid jms.
4.12.Pooled mõistavad, et juhul kui tõlge teostatakse kiirtööna, ei suuda Töövõtja piiratud aja tõttu alati tagada tõlke kvaliteedi igakülgset kontrollimist. Siiski kohustub Töövõtja tõlke tegema suurima konkreetses olukorras võimaliku täpsuse ja hoolikusega. Kiirtööna käsitletakse töö, mille tegemise kiirus on üle 5 arvestusliku standardlehekülje tööpäevas, samuti töö, mille teostamise tähtaeg on varem kui 24 tunni jooksul alates Tellija poolt tellimuse kinnitamisest sõltumata tõlketöö mahust, ning töö tegemine väljaspool tavajärjekorda.
4.13.Töövõtja ei saa vastutada tõlkes esinevate vigade ja/või puuduste eest, mille põhjuseks on vead, vahelejätmised, ebamäärasus või tähenduse puudumine algtekstis, samuti kui algtekstiga materjal oli loetamatu (moonutatud, tuhmunud või käsitsi kirjutatud) või muul põhjusel arusaamatu ning vaatamata Töövõtja nõudmisele Tellija ei ole nimetatud puudusi kõrvaldanud.
4.14.Punktides 4.10, 4.11 ja 4.13 nimetatud puuduste kõrvaldamine loetakse tõlke muutmiseks vastavalt punktile 3.8, mida Töövõtja teeb Tellija nõudmisel eraldi kokku lepitava tasu eest, st Tellija kulul.
4.15.Töövõtja ei vastuta Tellija poolt Töövõtjaga kooskõlastamata tõlkesse sisse viidud muudatuste eest.
4.16.Tõlke üleandmisel elektroonilisel kujul ei vastuta Töövõtja tõlke ühildamatuse eest Tellija arvutitarkvaraga. Töövõtja kasutab üldiselt käibivat ning kontorikasutuseks mõeldud arvutitarkvara, et väljastatavad tõlked oleksid Tellijatele loetavad. Tellija nõudmisel kohustub Töövõtja teatama tõlke tegemiseks kasutatud arvutitarkvara andmed.

V.Tasu teenuse eest ja selle maksmise kord
5.1.Tellija maksab tõlketeenuse eest Töövõtjale tasu (prevaleerimise järjekorras) Lepingu, Töövõtja poolt esitatud hinnapakkumise või Töövõtja hinnakirja alusel koostatud arve järgi.
5.2.Tõlketeenuse eest makstava tasu suuruse arvestamise aluseks on tõlketöö maht ja ühe arvestusliku standardlehekülje tõlkimise hind Töövõtja hinnakirja järgi, kui ei ole teisiti kokku lepitud. Kirjalike tõlgete mahtu arvestatakse teksti arvestuslike standardlehekülgede arvu alusel, kui ei ole teistsugust kokkulepet. Üks arvestuslik standardlehekülg koosneb 1800 tähemärgist, hõlmates ka kirjavahemärke ja tühikuid. Kui algteksti mahu automaatne arvutamine on võimalik, arvestatakse töömaht algteksti järgi. Kui materjal on esitatud formaadis, mis ei võimalda automaatset töömahu hindamist, toimub arvestus tõlketeksti põhjal. Minimaalne tõlketöö maht on 0,5 arvestuslikku standardlehekülge.
5.3.Kui Tellija ei teavita Töövõtjat tõlke eritingimustest või hinnapakkumise saamise jaoks ei esita tõlgitavat materjali Töövõtjale hinnapäringu tegemise ajal, siis saab Töövõtja Tellijale esitada üksnes eelhinnangu, mis ei ole pakkumusena siduv.
5.4.Maksed sooritatakse pangaülekandena, välja arvatud juhul kui Pooled on eraldi kokku leppinud teisiti. Töövõtjal on õigus nõuda Tellijalt garantiikirja esitamist või ettemaksu tasumist või tasumist osaliste maksetena Töövõtja poolt määratud ulatuses ja tähtajal. Tellimuse täitmise tähtaeg loetakse pikenenuks garantiikirja esitamise või ettemakse või osalise makse teostamisega viivitatud aja võrra.
5.5.Maksetähtpäevaks loetakse peale tõlke valmimist või vastavalt Tellijaga sõlmitud Lepingu tingimustele koostatud arvel näidatud kuupäev. Maksetähtajaks on 5 tööpäeva alates osutatud tõlketeenuste eest arve väljastamise kuupäevast, kui Pooled ei ole kokku leppinud teistsuguses tähtajas. Arve tasumise kohustus kehtib ka siis, kui Tellija ei tule tõlkele järgi vastavalt kokkuleppele. Kui Tellija ei soorita mis tahes makset Töövõtjale tähtaegselt, on Töövõtjal õigus peatada Tellija mis iganes tellimuste täitmine. Tellimuste täitmise tähtaeg loetakse pikenenuks makse sooritamisega viivitatud aja võrra. Arve tasumisega viivitamisel üle maksetähtaja on Töövõtjal õigus nõuda Tellijalt ning Tellija on kohustatud Töövõtja nõudmisel tasuma viivist 0,2% päevas tähtaegselt tasumata summalt iga tasumisega viivitatud päeva eest, kui pooltevahelises Lepingus ei ole kokku lepitud teistsugust viivise määra. Viivis arvestatakse alates võlgnevuse tekkimise päevast (st alates maksetähtajale järgnevast päevast) kuni vastava võlgnevuse kustutamise päevani (k.a.). Makse sooritamise päevaks loetakse päeva, millal vastav summa laekus Töövõtja arvelduskontole või millal vastav summa oli makstud Töövõtjale sularahas. Maksete laekumisel Tellijalt kustutatakse võlgnevuse olemasolu korral kõigepealt põhisumma võlgnevus ning seejärel viivis.

VI.Lõppsätted
6.1.Pool kohustub hüvitama teisele Poolele tahtluse või raske hooletusega tekitatud kahju. Töövõtja vastutab Tellijale ja kolmandatele isikutele tõlke Lepingu tingimustele mittevastavusega tekitatud kahju eest, kui kahju oli Töövõtjale ettenähtav, st Tellija on Töövõtjale eelnevalt teatanud võimalikest tõlke Lepingu tingimustele mittevastavusega kaasnevatest kahjudest. Töövõtja ei vastuta tõlketööst tulenevate kaudsete kahjude eest. Töövõtja hüvitamiskohustus on maksimaalselt tõlke eest saadud tasu ulatuses.
6.2.Lepingust tulenevate kohustuste rikkumine on vabandatav, kui see on tingitud vääramatu jõu asjaolude ilmnemisest. Pool on kohustatud viivitamatult teatama teisele Poolele vääramatu jõu asjaolude ilmnemisest.
6.3.Pooled püüavad kõiki tekkivaid vaidlusi ja lahkarvamusi lahendada pooltevaheliste läbirääkimiste teel koostöö jätkumisele orienteeritult. Vaidluse lahendamise kokkuleppel loevad Pooled ebaõnnestunuks, kui kokkuleppele ei jõuta 10 tööpäeva jooksul läbirääkimiste alustamise ettepaneku tegemisest. Kokkuleppe mittesaavutamise korral lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega ettenähtud korras Töövõtja asukohajärgses kohtus.
6.4.Pooled võivad kokkuleppel anda vaidluse lahendamiseks ka mõlema Poole poolt vahekohtuna aktsepteeritava lepitaja või komisjoni pädevusse.
6.5.Üldtingimustes ja/või pooltevahelise Lepingu eritingimustes sätestamata küsimustes lähtuvad Pooled Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
6.6.Pooltevahelise Lepingu eritingimuste muutmine ja/või täiendamine on võimalik ainult Poolte kokkuleppel. Töövõtja võib muuta ja/või täiendada Üldtingimusi ühepoolselt, avaldades muudetud ja/või täiendatud Üldtingimused enda kodulehel internetis. Muudetud ja/või täiendatud Üldtingimused jõustuvad 5 tööpäeva möödumisel alates nende avaldamisest. Muudetud ja/või täiendatud Üldtingimuste jõustumise ajal juba töös olevate tellimuste kohta kehtivad nende tellimuste töösse võtmise ajal kehtinud Üldtingimused.
6.7.Pooled kohustuvad käsitlema konfidentsiaalne teabena ning hoidma kolmandatele osapooltele kättesaamatult nii Lepingu kehtivusajal kui ka tähtajatult peale selle lõppemist või lõpetamist kõiki avalikult mittekättesaadavaid ning avalikustamiseks mittemõeldud dokumente, materjale, lisamaterjale, isikuandmeid ning muud tõlke ja/või selle teostamisega seoses neile teatavaks saanud informatsiooni. Andmekaitse- ja konfidentsiaalsuskohustus laieneb ka kõigile Töövõtja alltöövõtjatele. Täiendavate andmekaitsenõuete rakendamise vajaduses lepitakse kokku iga tõlke kohta eraldi. Pooled tagavad oma vastutusalas kõikide andmekaitseseaduste ja –eeskirjade täieliku täitmise.
6.8.Üldtingimuste mis tahes sätte kehtetuks või tühiseks muutumine ei mõjuta ülejäänud sätete kehtivust.